Privacy Statement

Hi! Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in joeywegman.com. Alles voor een goede relatie! Daarom willen wij dat je op de hoogte bent van wat er gebeurt met jouw persoonlijke data. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Ook de algemene voorwaarden is onderdeel van onze overeenkomst. Deze overeenkomst wordt van kracht op het moment dat je van onze diensten gebruik wilt maken en blijft van kracht zolang jij wilt, of tot het moment dat wij besluiten om hem te beëindigen. Je kunt de overeenkomst elke maand zonder kosten beëindigen. Helaas zijn juridische documenten saaie kost. Mocht je een specifieke vraag hebben kan je altijd mailen naar contact@joeywegman.com. Wil je inhoudelijk op de hoogte zijn? Lees snel verder om meer te weten te komen! PRIVACY VERKLARING joeywegman.com gevestigd te Almere (1315 TD) aan het Forum 27, hierna te noemen “joeywegman.com” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. joeywegman.com verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeren wij je over de manier waarop joeywegman.com je persoonsgegevens verwerkt en hoe je deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan 1. Doel Door de informatie en diensten te gebruiken van joeywegman.com, ga je akkoord met deze Privacy Verklaring en geef je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. joeywegman.com gebruikt je gegevens voor verschillende doelen. Hieronder kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jouw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door joeywegman.com. – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch – Gegevens over jouw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer 2. Bestelling Voor je bestelling heeft joeywegman.com je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling leveren en je op de hoogte houden over jouw bestelling. joeywegman.com verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor jouw belangen, bijvoorbeeld aan juristen voor je Algemene Voorwaarden of Privacy Policy. Wij doen dit uiteraard in overleg met de eigenaar van deze gegevens. We eisen van onze externe leveranciers, dienstverleners dat ze net zo zorgvuldig met je gegevens omgaan als joeywegman.com dat doet. 3. Klantenservice Je kunt bellen, chatten & e-mailen met ons. Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij vragen en support maken we gebruik van jouw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. joeywegman.com registreert gegevens over het telefoongesprek of chat conversatie voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt joeywegman.com gebruik van een andere partij (zoals juristen) voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kunnen daarvoor van uw gegevens gebruik moeten maken. 4. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen opdrachtgevers joeywegman.com gebruikt je gegevens om fraude en verzuim te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt joeywegman.com je gegevens aan de overheid. Ook kan joeywegman.com je gegevens als vermeld onder 1.1 verstrekken aan politie, justitie, incasso en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen. 5. Zakelijke klanten Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. 6. Andere doeleinden Tot slot kan joeywegman.com je gegevens gebruiken om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. joeywegman.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Artikel 2 Doorgifte aan derden 1. joeywegman.com geeft je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door joeywegman.com voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden joeywegman.com een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) joeywegman.com op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Artikel 3 Beveiliging van gegevens 1. joeywegman.com maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die joeywegman.com ontvangt. Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 1. Behalve op gegevens voor administratief gebruik, zoals facturen en offertes, kun je op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: contact@joeywegman.com. Vragen en feedback We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: contact@joeywegman.com. ALGEMENE VOORWAARDEN OOBLE Artikel 1 Overeenkomst en bevestiging 1. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en joeywegman.com gesloten overeenkomsten. 2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd door middel van betaling. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat joeywegman.com een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden joeywegman.com eerst nadat deze schriftelijk door joeywegman.com zijn bevestigd. Bij akkoord offerte, betaling factuur en aanvang productie gaat opdrachtgever akkoord met betaling. Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst 1. joeywegman.com zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal joeywegman.com de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door joeywegman.com mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. 3. Een door joeywegman.com opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. 4. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien joeywegman.com, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van joeywegman.com zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het modelrecht en het auteursrecht- toe aan joeywegman.com. 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is joeywegman.com te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. 4. joeywegman.com haar opgeleverde websites en logo’s blijven te allen tijde, ook bij beëindiging van abonnement, eigendom van joeywegman.com. Artikel 4 Gebruik en licentie 1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met joeywegman.com, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan joeywegman.com bekend te zijn gemaakt. 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van joeywegman.com niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft joeywegman.com recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van joeywegman.com een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt. b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. 4. joeywegman.com heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 5. Tijdens uw abonnement heeft u vrijblijvend recht op ondersteuning en support. joeywegman.com zal zich inspannen dit zorgvuldig mogelijk te doen, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever/geabonneerde bruikbaar resultaat. Hiervoor heeft joeywegman.com het recht een max te stellen van 1 correctie-ronde per week, waarin webdevelopment of design moet worden verricht door joeywegman.com. Artikel 5 Betaling, opzegging en ontbinding van de overeenkomst 1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door joeywegman.com nog geen (volledige) betaling is ontvangen, vervalt de aanvraag van opdrachtgever. 2. joeywegman.com heeft het recht zijn abonnement van 25 euro exclusief btw, maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. 3. U kunt alleen een website bij joeywegman.com afnemen in combinatie met het abonnement. 4. Het abonnement en contract wordt maandelijks stilzwijgend verlengd. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. 5. Bij opzegging van uw abonnement gaat u akkoord met het verdwijnen van uw website van het internet. 6. Mocht opdrachtgever tijdens productie bekend maken hij/zij te willen stoppen met de procedures maar joeywegman.com aanvang product heeft gemaakt, heeft opdrachtgever geen recht op terugvordering van het bedrag wat van te voren is betaald voor de opdrachtgever aangevraagde diensten. Heeft joeywegman.com schriftelijk toegekend haar diensten niet te kunnen leveren waarvoor joeywegman.com vooraf een betaling heeft ontvangen heeft opdrachtgever recht op volledige terugbetaling. Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. joeywegman.com is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt. 1. joeywegman.com is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. Onder redelijke kosten, te verstaan support, ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van joeywegman.com aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van joeywegman.com voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 2. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van joeywegman.com of de bedrijfsleiding van joeywegman.com – ondergeschikten derhalve uitgezonderd -, is de aansprakelijkheid van joeywegman.com voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door joeywegman.com gemaakte kosten voor inschakeling van derden. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan joeywegman.com niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. Artikel 7 Overige bepalingen 1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. Lekker makkelijk. © Artikel 8 Rechtskeuze en Forumkeuze 1. Op de overeenkomst tussen joeywegman.com en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen joeywegman.com en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar joeywegman.com is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van joeywegman.com.